Archiwum kategorii: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. od. 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Zapytanie ofertowe na dostawy świeżych owoców, warzyw i ziemniaków na 2023r.

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r.

DPS/DG/ZP/26/5/ZO/2021 Brańszczyk, dnia 29.11.2021r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 130 tys. zł. netto na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r.

Brańszczyk, dnia: 03.11.2020r. 

DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2021

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,  NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019,  z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie.

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

I. Podstawa prawna: zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej w  Brańszczyku poniżej kwoty 130 tys. netto. Zamówienie poniżej warości kwoty, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz .U. z 2019, poz. 2019)

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy ziemniaków,  świeżych owoców i warzyw  do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r.  Z podziałem na II zadania tj.

Zadanie nr I: Dostawy ziemniaków (formularz cenowy nr 2)

Zadanie nr II: dostawy świeżych owoców i warzyw (formularz cenowy nr 2a)

Wykonawca może złożyć ofertę na dwa  zadania lub tylko na jedno np. ziemniaki.

Szacunkowy wykaz, asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzach  asortymentowo cenowych (załącznik nr 2 i 2a).

Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV 15300000-1 :  owoce, warzywa i podobne produkty, 03221000 -6 : Warzywa

 1. Wykonawca zobowiąże się dostarczać systematycznie ziemniaki, owoce i warzywa w ilościach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy telefonicznie lub faksem, najpóźniej w dniu poprzedzającym  dostawę.
 2. Warzywa i owoce powinny być: świeże, zdrowe, czyste, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie wartości użytkowej, bez śladów pleśni, bez objawów chorobowych,  o kształcie charakterystycznym dla danej odmiany, zabarwieniu, przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej.
 3. Transport warzyw i owoców odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawy  odbywać się będą: ziemniaki średnio raz w miesiącu, ziemniaki młode raz w tygodniu, warzywa i owoce; trzy razy w tygodniu  w godzinach 7.00 – 10:00.
 4. Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego   dostarczanych   warzyw i owoców w swojej  siedzibie, w dniu dostawy każdej partii. Warzywa i owoce   powinny być w workach lub  skrzynkach, nie dopuszcza się możliwości dostaw luzem. Po rozładunku skrzynki lub worki zostaną zwrócone Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości  owoców i warzyw.
 6. Szacunkowe ilości zamawianych warzyw i owoców,  mogą  ulegać niewielkim wahaniom z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia. Wielkość zamówień będzie wynikała z bieżącego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu poszczególnych owoców i warzyw w danej części zamówienia np. pomidory na ogórki.
 7. Wykonawca za dostarczone:  ziemniaki (zadanie nr I), ustala cenę uwzględniającą  ..……(%) upustu/marży (niepotrzebne skreślić); warzywa i owoce (zadanie nr II,  ustala cenę uwzględniającą  ……(%) upustu/marży (niepotrzebne skreślić), liczone od przeciętnych cen brutto warzyw i owoców, publikowanych przez Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. w dniu dostawy. Zamawiający jest stroną sprawdzającą poprawność wyliczonych cen.
 8. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny w sposób określony jak wyżej z uwagi na brak informacji o przeciętnej cenie brutto na zamawiane produkty, publikowanej ze strony internetowej Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A., na zamawiane produkty będzie obowiązywała  cena brutto za kilogram  z ostatniej dostawy.
 9. Całkowita wartość umowy nie jest przewidziana ze względu na ruchome ceny zamawianego towaru. Zamawiający zapłaci Wykonawcy,  kwoty za faktycznie dostarczone owoce i warzywa. Należność za dostarczone produkty Wykonawca ustalał będzie w oparciu o potwierdzone wielkości dostaw wg jednostkowych cen netto  plus VAT.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny, które będą kształtowane przez codzienną, giełdową  przeciętną jednostkową cenę brutto,  obowiązującą na Warszawskim Rolno – Spożywczym Rynku Hurtowym BRONISZE S.A., z uwzględnieniem (%) stałego wskaźnika  (+) marży lub upustu cenowego(-), zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę ( na dzień złożenia oferty), który będzie obowiązywał przez cały rok 2022.
 11. Ceny jednostkowe na poszczególne warzywa nie mogą być wyższe niż na rynku lokalnym.
 12. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie  do  30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT

III. Termin realizacji zamówienia:  01.01. 2022r do 31.12. 2022r.

IV. Miejsce i termin  złożenia oferty:  Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 12.11.2021r. do godz. 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk.
Na kopercie należy umieścić napis:  OFERTA  „ Zapytanie ofertowe”

 ,,Systematyczne dostawy ziemniaków do DPS Brańszczyk w 2022r – zadanie nr I. „  –  UWAGA: Nie otwierać przed: 12.11.2021r przed godz: 10:15.

 ,,Systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w 2022r – zadanie nr II. „   –  UWAGA: Nie otwierać przed: 12.11.2021r przed godz: 10:15.

Ocena ofert odbędzie się w dniu; 12.11.2020r. godz: 10:15

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.dpsbranszczyk.pl

V. Kryterium oceny ofert: najniższy zaproponowany przez Wykonawcę procent marży, lub najwyższy zaproponowany przez Wykonawcę upust cenowy – liczone od przeciętnych cen brutto warzyw i owoców, publikowanych przez Warszawski Rolno – Spożywczy rynek Hurtowy Bronisze S.A. w dniu dostawy.   Oferta (odpowiednio) z  najniższą marżą lub z najwyższym upustem cenowym ,  za zamawiane warzywa i owoce zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni.

VII. Osoba do kontaktów: p. Bożena Gałązka, e-mail:zamowienia@dpsbranszczyk.pl

VIII. Informacje dotyczące RODO*. W związku z przepisami zawartymi w art. 13 RODO, na zamawiającym jako administratorze danych osobowych – zawartych w zebranych ofertach, czy propozycjach cenowych,  ciąży obowiązek informacyjny względem osób, których dane pozyskuje i przetwarza,  w trakcie prowadzonego postępowania. W załączniku nr 4 zawarto klauzulę informacyjną wynikającą z zapisów RODO,  dotyczącą Wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Druk oferty – załącznik nr 1
 2. Formularze asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2 i załącznik nr 2a
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr4

Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:

 1. Wypełniony druk oferty
 2. Wypełniony  formularz asortymentowy

Opracowanie : mgr Bożena Gałązka

Zatwierdził:   Dyrektor DPS Brańszczyk
mgr Jan Mroczkowski

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2020

Brańszczyk, dnia: 01.12.2020r. 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczykw okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Z podziałem na II zadania tj.

Zadanie nr I: Dostawy ziemniaków (formularz cenowy nr 2)

Zadanie nr II: dostawy świeżych owoców i warzyw (formularz cenowy nr 2a)

Wykonawca może złożyć ofertę na dwa zadania lub tylko na jedno np. ziemniaki.

Szacunkowy wykaz, asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzach asortymentowo cenowych (załącznik nr 2 i 2a).

Szczegóły w pliku do pobrania

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie projektów przebudowy w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Brańszczyk, dnia: 05.10.2020r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań:

 1. ,,Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego DPS w Brańszczyku” – I etap wykonanie projektu. Termin wykonania 22.12.2020r.
  Wykonanie projektu przebudowy 18 pokoi usytuowanych na trzech kondygnacjach DPS Brańszczyk (po 6 pokoi na każdej kondygnacji) z przeznaczeniem 6 pokoi na węzły sanitarne (po 2 pokoje na każdej kondygnacji). Termin wykonania 22.12.2020r.
 2. ,,Przebudowa budynku mieszkalnego internat na budynek administracyjny” – I etap wykonanie projektu. Wykonanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na budynek administracyjny – dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ( aktualnych przepisów BHP i P.poż.), przebudowy schodów, pomieszczeń jednej kondygnacji, elewacji.

Termin wykonania: 22.12.2020r. – przekazanie kompletnej dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.

II. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia: 07.10.2020 r. do godz. 10:00 w formie papierowej w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. II 65, 07- 221 Brańszczyk lub w w/w terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z zadań lub na dwa zadania.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Przemysław Tomasiuk – kierownik gospodarczy, adres e-mail: tomasiuk.przemyslaw@gmail.com

III. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z poszczególnych części zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki do zaproszenia:

1. Oferta (DOCX, 7 KB)

2. Koncepcja do projektów (PDF, 113 KB)

3. Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 188 KB)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
mgr Jan Mroczkowski