Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 130 tys. zł. netto na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r.

Brańszczyk, dnia: 03.11.2020r. 

DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2021

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,  NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019,  z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie.

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

I. Podstawa prawna: zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej w  Brańszczyku poniżej kwoty 130 tys. netto. Zamówienie poniżej warości kwoty, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz .U. z 2019, poz. 2019)

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy ziemniaków,  świeżych owoców i warzyw  do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r.  Z podziałem na II zadania tj.

Zadanie nr I: Dostawy ziemniaków (formularz cenowy nr 2)

Zadanie nr II: dostawy świeżych owoców i warzyw (formularz cenowy nr 2a)

Wykonawca może złożyć ofertę na dwa  zadania lub tylko na jedno np. ziemniaki.

Szacunkowy wykaz, asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzach  asortymentowo cenowych (załącznik nr 2 i 2a).

Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV 15300000-1 :  owoce, warzywa i podobne produkty, 03221000 -6 : Warzywa

 1. Wykonawca zobowiąże się dostarczać systematycznie ziemniaki, owoce i warzywa w ilościach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy telefonicznie lub faksem, najpóźniej w dniu poprzedzającym  dostawę.
 2. Warzywa i owoce powinny być: świeże, zdrowe, czyste, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie wartości użytkowej, bez śladów pleśni, bez objawów chorobowych,  o kształcie charakterystycznym dla danej odmiany, zabarwieniu, przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej.
 3. Transport warzyw i owoców odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawy  odbywać się będą: ziemniaki średnio raz w miesiącu, ziemniaki młode raz w tygodniu, warzywa i owoce; trzy razy w tygodniu  w godzinach 7.00 – 10:00.
 4. Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego   dostarczanych   warzyw i owoców w swojej  siedzibie, w dniu dostawy każdej partii. Warzywa i owoce   powinny być w workach lub  skrzynkach, nie dopuszcza się możliwości dostaw luzem. Po rozładunku skrzynki lub worki zostaną zwrócone Wykonawcy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości  owoców i warzyw.
 6. Szacunkowe ilości zamawianych warzyw i owoców,  mogą  ulegać niewielkim wahaniom z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia. Wielkość zamówień będzie wynikała z bieżącego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu poszczególnych owoców i warzyw w danej części zamówienia np. pomidory na ogórki.
 7. Wykonawca za dostarczone:  ziemniaki (zadanie nr I), ustala cenę uwzględniającą  ..……(%) upustu/marży (niepotrzebne skreślić); warzywa i owoce (zadanie nr II,  ustala cenę uwzględniającą  ……(%) upustu/marży (niepotrzebne skreślić), liczone od przeciętnych cen brutto warzyw i owoców, publikowanych przez Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. w dniu dostawy. Zamawiający jest stroną sprawdzającą poprawność wyliczonych cen.
 8. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny w sposób określony jak wyżej z uwagi na brak informacji o przeciętnej cenie brutto na zamawiane produkty, publikowanej ze strony internetowej Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A., na zamawiane produkty będzie obowiązywała  cena brutto za kilogram  z ostatniej dostawy.
 9. Całkowita wartość umowy nie jest przewidziana ze względu na ruchome ceny zamawianego towaru. Zamawiający zapłaci Wykonawcy,  kwoty za faktycznie dostarczone owoce i warzywa. Należność za dostarczone produkty Wykonawca ustalał będzie w oparciu o potwierdzone wielkości dostaw wg jednostkowych cen netto  plus VAT.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny, które będą kształtowane przez codzienną, giełdową  przeciętną jednostkową cenę brutto,  obowiązującą na Warszawskim Rolno – Spożywczym Rynku Hurtowym BRONISZE S.A., z uwzględnieniem (%) stałego wskaźnika  (+) marży lub upustu cenowego(-), zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę ( na dzień złożenia oferty), który będzie obowiązywał przez cały rok 2022.
 11. Ceny jednostkowe na poszczególne warzywa nie mogą być wyższe niż na rynku lokalnym.
 12. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie  do  30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT

III. Termin realizacji zamówienia:  01.01. 2022r do 31.12. 2022r.

IV. Miejsce i termin  złożenia oferty:  Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 12.11.2021r. do godz. 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk.
Na kopercie należy umieścić napis:  OFERTA  „ Zapytanie ofertowe”

 ,,Systematyczne dostawy ziemniaków do DPS Brańszczyk w 2022r – zadanie nr I. „  –  UWAGA: Nie otwierać przed: 12.11.2021r przed godz: 10:15.

 ,,Systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w 2022r – zadanie nr II. „   –  UWAGA: Nie otwierać przed: 12.11.2021r przed godz: 10:15.

Ocena ofert odbędzie się w dniu; 12.11.2020r. godz: 10:15

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.dpsbranszczyk.pl

V. Kryterium oceny ofert: najniższy zaproponowany przez Wykonawcę procent marży, lub najwyższy zaproponowany przez Wykonawcę upust cenowy – liczone od przeciętnych cen brutto warzyw i owoców, publikowanych przez Warszawski Rolno – Spożywczy rynek Hurtowy Bronisze S.A. w dniu dostawy.   Oferta (odpowiednio) z  najniższą marżą lub z najwyższym upustem cenowym ,  za zamawiane warzywa i owoce zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni.

VII. Osoba do kontaktów: p. Bożena Gałązka, e-mail:zamowienia@dpsbranszczyk.pl

VIII. Informacje dotyczące RODO*. W związku z przepisami zawartymi w art. 13 RODO, na zamawiającym jako administratorze danych osobowych – zawartych w zebranych ofertach, czy propozycjach cenowych,  ciąży obowiązek informacyjny względem osób, których dane pozyskuje i przetwarza,  w trakcie prowadzonego postępowania. W załączniku nr 4 zawarto klauzulę informacyjną wynikającą z zapisów RODO,  dotyczącą Wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Druk oferty – załącznik nr 1
 2. Formularze asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2 i załącznik nr 2a
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr4

Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:

 1. Wypełniony druk oferty
 2. Wypełniony  formularz asortymentowy

Opracowanie : mgr Bożena Gałązka

Zatwierdził:   Dyrektor DPS Brańszczyk
mgr Jan Mroczkowski

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Postępowanie: 2021/BZP 00242771/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej

Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań – Platforma Zakupowa

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Brańszczyk 02.06.2021

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp. Określenie depozytu   Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 7123,94 Spadkobiercy zmarłej w dniu 29.04.2021 r  Heleny Stefańczuk córki Józefa i Rozalii, urodzonej w dniu 30.04.1930 r. w Kuskowiźnie. Mieszkanki  DPS.

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku
Jan Mroczkowski

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Brańszczyk 02.06.2021r

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp. Określenie depozytu   Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 9306,22 Spadkobiercy zmarłej w dniu 02.01.2020 r  Mirosławy Szwajkowskiej córki Bolesława i Czesławy, urodzonej w dniu 23.05.1934 r. w miejscowości Słupia. Mieszkanki  DPS w Brańszczyku
2. Środki pieniężne: 25188,49 Spadkobiercy zmarłego w dniu 17.01.2020 r Jan  Załuska, syna Stefana i Genowefy, urodzonego w dniu 12.02.1942 r. w Prosienicy. Mieszkańca  DPS w Brańszczyku
3. Środki pieniężne: 10102,74 Spadkobiercy zmarłej w dniu 06.05.2020 r Genowefy Wroniak, córki  Franciszka i Anny, urodzonej w dniu 18.06.1927r. w miejscowości Cieńsza. Mieszkanki  DPS
4. Środki pieniężne: 8079,66 Spadkobiercy zmarłej w dniu 23.07.2020 r Barbary  Perkowskiej, córki  Mieczysława, urodzonej w dniu 24.03.1949r. w miejscowości Tarczyn. Mieszkanki  DPS 
5. Środki pieniężne: 16258,04 Spadkobiercy zmarłej w dniu 21.08.2020 r Elżbiety  Denkiewicz, córki Stanisława i Kazimiery, urodzonej w dniu 15.01.1945 r. w miejscowości Domianów . Mieszkanki  DPS w Brańszczyku
6. Środki pieniężne: 5208,79 Spadkobiercy zmarłej w dniu 03.09.2020 r Janiny  Dębińskiej, córki  Feliksa i Jadwigi, urodzonej w dniu 24.06.1949r. w miejscowości Śrsz. Mieszkanki  DPS
7. Środki pieniężne: 6667,08 Spadkobiercy zmarłej w dniu 16.10.2020 r Janiny  Samuel, córki  Eugeniusza i Salomei, urodzonej w dniu 21.07.1937r. w miejscowości Podbiele. Mieszkanki  DPS

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku
Jan Mroczkowski

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych (PDF, 84KB)

Załączniki do zapytania (DOCX, 14KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Brańszczyk, dnia: 03.12.2020r.
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/4/ZO/2020

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2020

Brańszczyk, dnia: 01.12.2020r. 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczykw okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Z podziałem na II zadania tj.

Zadanie nr I: Dostawy ziemniaków (formularz cenowy nr 2)

Zadanie nr II: dostawy świeżych owoców i warzyw (formularz cenowy nr 2a)

Wykonawca może złożyć ofertę na dwa zadania lub tylko na jedno np. ziemniaki.

Szacunkowy wykaz, asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzach asortymentowo cenowych (załącznik nr 2 i 2a).

Szczegóły w pliku do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 610465-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r. z podziałem na VI zadań

Szczegóły w plikach do pobrania

Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Ogłoszenie nr 600959-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Dom Pomocy Społecznej:
Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt Wsparcie dla Mazowsza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Szczegóły w plikach do pobrania: