Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie projektów przebudowy w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Brańszczyk, dnia: 05.10.2020r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań:

  1. ,,Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego DPS w Brańszczyku” – I etap wykonanie projektu. Termin wykonania 22.12.2020r.
    Wykonanie projektu przebudowy 18 pokoi usytuowanych na trzech kondygnacjach DPS Brańszczyk (po 6 pokoi na każdej kondygnacji) z przeznaczeniem 6 pokoi na węzły sanitarne (po 2 pokoje na każdej kondygnacji). Termin wykonania 22.12.2020r.
  2. ,,Przebudowa budynku mieszkalnego internat na budynek administracyjny” – I etap wykonanie projektu. Wykonanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na budynek administracyjny – dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ( aktualnych przepisów BHP i P.poż.), przebudowy schodów, pomieszczeń jednej kondygnacji, elewacji.

Termin wykonania: 22.12.2020r. – przekazanie kompletnej dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.

II. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia: 07.10.2020 r. do godz. 10:00 w formie papierowej w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. II 65, 07- 221 Brańszczyk lub w w/w terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z zadań lub na dwa zadania.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Przemysław Tomasiuk – kierownik gospodarczy, adres e-mail: tomasiuk.przemyslaw@gmail.com

III. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z poszczególnych części zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki do zaproszenia:

1. Oferta (DOCX, 7 KB)

2. Koncepcja do projektów (PDF, 113 KB)

3. Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 188 KB)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
mgr Jan Mroczkowski