Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 26 listopada 2020 o 15:52:28. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Ogłoszenie nr 600959-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Dom Pomocy Społecznej:
Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt Wsparcie dla Mazowsza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Szczegóły w plikach do pobrania:

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 26 listopada 2020 o 15:52:28 i aktualną.