Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno – rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2019-11-06 @ 22:49:56. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2019 Brańszczyk, dnia:05.11.2019r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax(29) 742-14-14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku p. Jana Mroczkowskiego, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. tel/fax(29) 742-14-14

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawę: 29 sztuk (zestawów) łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych typu szpitalnego – fabrycznie nowych, do opieki długoterminowej wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004

( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 29 sztuk (zestawów) łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych typu szpitalnego – fabrycznie nowych, do opieki długoterminowej wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Na powyższe zamówienie składa się :

2.1.) dostwa 29 szt łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych typu szpitalnego z materacami i szafkami przyłóżkowymi z rozkładanym stolikiem bez regulacji wysokości wraz z zestawem dodatkowych akcesoriów.

2.2. Przedmiotem oceny będzie jeden zestaw tj. : łóżko rehabilitacyjno – pielęgnacyjne typu szpitalnego, szafka przyłóżkowa i materac (zgodnie wymaganiami opisanymi poniżej).

Wymagania jakie mają spełniać zamawiane łóżka;

– w obudowie drewnianej lub z materiałów drewnopochodnych, fabrycznie nowe,

– powierzchnia łóżka łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,

– szerokość całkowita – wymiar zewnętrzny 970mm,

– elektryczna regulacja wysokości leża,

– łóżko na kółkach z możliwością zahamowania dźwignią nożną,

– leże dwusegmentowe (lub więcej),

– barierki zabezpieczające boki łóżka na całej długości w komplecie,

– siłowniki nie widoczne na zewnątrz,

– maksymalne obciążenie nie mniej niż 180 kg,

– materac gąbkowy gofrowany lub piankowy gofrowany, w nieprzemakalnym pokrowcu, łatwym do mycia i dezynfekcji, grubość materaca nie mniej niż 12cm, szerokość stosowna do szerokości leża łóżka,

– zapotrzebowanie 29 szt. łóżek w jednym kolorze.

2.3.Wymagania dla szafek przyłóżkowych:

– szafka przyłóżkowa z rozkładanym stolikiem, bez regulacji wysokości na 4 kółkach, niebrudzących powierzchni, w tym 2 kółka z hamulcami, drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, powierzchnia łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, szafka wyposażona w szufladę.

2.4. Zapotrzebowanie łączne: 29 szt. szafek przyłóżkowych w jednym kolorze, obudowa drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, kolor w komplecie z łóżkami.

2.5. Zamawiane produkty mają spełniać wymagania norm ,,CE” dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia Unii Europejskiej, Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG.

2.6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych łóżek.

2.7. Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata.

III.  Termin realizacji zamówienia: do 02.12.2019r.

IV. Miejsce i termin  złożenia oferty: Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 14.11.2019r do godz: 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk . Na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę 29 sztuk łóżek rehabilitacyjno- pielęgnacyjnych typu szpitalnego, do opieki długoterminowej, wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” Nie otwierać przed: 14.11.2019r. przed godz. 10:15.

W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić pieczątkę Wykonawcy. Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu: 14.11.2019r. o godz: 10:15 w pokoju nr 3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle Wykonawcom informację o wynikach wyboru wiadomością e-mail.

V. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni.

VII. Osoba do kontaktów ze strony zamawiającego: p. Lidia Szymanik – kierownik Działu Usług Bytowych i Opiekuńczo – Wspomagających , e-mail: l.szymanik@dpsbranszczyk.pl

VIII. Sposób obliczenia ceny: Cena podana w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty  związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. Podana w formularzu  cenowym – cena  brutto, jest ceną, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .Przedstawiona cena brutto powinna zawierać cenę netto powiększoną o podatek VAT.  Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Termin płatności : do 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

X. Informacje dotyczące RODO*. W związku z przepisami zawartymi w art. 13 RODO, na zamawiającym jako administratorze danych osobowych – zawartych w zebranych ofertach, czy propozycjach cenowych, ciąży obowiązek informacyjny względem osób, których dane pozyskuje i przetwarza, w trakcie prowadzonego postępowania. W załączniku nr 4 zawarto klauzulę informacyjną wynikającą z zapisów RODO, dotyczącą Wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).

XI.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Druk oferty – załącznik nr 1
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3
  4. Klauzula informacyjna RODO(do wiadomości) – załącznik nr4

Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:

  1. Wypełniony druk oferty załącznik nr 1
  2. Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2
  3. Parafowany wzór umowy załącznik nr 3
  4. Wypis z  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert.

  Opracowanie: mgr Bożena Gałązka

 Zatwierdził :

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
mgr Jan Mroczkowski

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty w formacie PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno – rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik PDF, 115KB)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (plik PDF, 74KB)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (plik PDF, 65KB)

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (plik PDF, 80KB)

Załącznik nr 4 – Klauzula dot. RODO (plik PDF, 79KB)

Dokumenty w formacie DOC

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno – rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik DOC, 21KB)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (plik DOC, 21KB)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – (plik DOC, 18KB

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (plik DOC, 26KB)

Załącznik nr 4 – Klauzula dot. RODO (plik DOC, 23KB)

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2019-11-06 @ 22:49:56Bieżąca wersja
Zawartość
 Dodano: <p lang="zxx" align="left"> <!--more--></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Znak sprawy: <span style="font-size: medium;">DPS/ </span><span style="font-size: medium;">DG/</span><span style="font-size: medium;">ZP/</span><span style="font-size: medium;">26/3</span><span style="font-size: medium;">/</span><span style="font-size: medium;">Z</span><span style="font-size: medium;">O</span><span style="font-size: medium;">/201</span><span style="font-size: medium;">9</span> Brańszczyk, dnia:05.11.2019r.< /span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Znak sprawy: <span style="font-size: medium;">DPS/ </span><span style="font-size: medium;">DG/</span><span style="font-size: medium;">ZP/</span><span style="font-size: medium;">26/3</span><span style="font-size: medium;">/</span><span style="font-size: medium;">Z</span><span style="font-size: medium;">O</span><span style="font-size: medium;">/201</span><span style="font-size: medium;">9</span> Brańszczyk, dnia:05.11.2019r.< /span></span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="right"></p> 
Skasowano: <p lang="zxx" align="center">&nbsp; <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO</b></span></span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="center">  <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO</b></span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax(29) 742-14-14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl< /span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax(29) 742-14-14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl< /span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:</span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:</span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku p. Jana Mroczkowskiego, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. tel/fax(29) 742-14-14</span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku p. Jana Mroczkowskiego, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. tel/fax(29) 742-14-14</span></span></p>
Skasowano: <h3 class="western" lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na&nbsp;dostawę: </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>2< /b><b>9</b><b> sztuk </b><b>(zestawów)</b><b> </b><b> łóż</b><b>ek</b><b> rehabilitacyjno- pielęgnacyjn</b><b>ych </b><b>typu szpitalnego – </b><b>fabrycznie nowych</b><b>,</b><b> do opieki długoterminowej </b><b>wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku< /b></span></span></h3> Dodano: <h3 class="western" lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawę: </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>2< /b><b>9</b><b> sztuk </b><b>(zestawów)</b><b> </b><b> łóż</b><b>ek</b><b> rehabilitacyjno- pielęgnacyjn</b><b>ych </b><b>typu szpitalnego – </b><b>fabrycznie nowych</b><b>,</b><b> do opieki długoterminowej </b><b>wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku< /b></span></span></h3>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>I. Podstawa prawna</b>: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004</span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>I. Podstawa prawna</b>: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004</span></span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">( <span style="font-size: small;">Dz. U. z 2018 r. poz. 1986</span> z późn.zm.) ,&nbsp;oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.</span></span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">( <span style="font-size: small;">Dz. U. z 2018 r. poz. 1986</span> z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.</span></span></p>
Bez zmian: <h3 class="western" lang="zxx" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>II. </b></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:< /b></span></span></h3>Bez zmian: <h3 class="western" lang="zxx" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>II. </b></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:< /b></span></span></h3>
Bez zmian: <h3 class="western" lang="zxx" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">9</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> sztuk </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">(zestawów)</span> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"> łóż</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">ek</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> rehabilitacyjno- pielęgnacyjn</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">ych </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">typu szpitalnego – </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">fabrycznie nowych</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">,</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> do opieki długoterminowej </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.< /span></span></h3>Bez zmian: <h3 class="western" lang="zxx" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">9</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> sztuk </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">(zestawów)</span> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"> łóż</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">ek</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> rehabilitacyjno- pielęgnacyjn</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">ych </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">typu szpitalnego – </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">fabrycznie nowych</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">,</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> do opieki długoterminowej </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.< /span></span></h3>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Na powyższe zamówienie składa się :</span></span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Na powyższe zamówienie składa się :</span></span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.1.) dostwa 29 szt łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych typu szpitalnego z materacami i szafkami przyłóżkowymi z rozkładanym stolikiem bez regulacji wysokości wraz z zestawem dodatkowych akcesoriów.< /span></span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.1.) dostwa 29 szt łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych typu szpitalnego z materacami i szafkami przyłóżkowymi z rozkładanym stolikiem bez regulacji wysokości wraz z zestawem dodatkowych akcesoriów.< /span></span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">2.</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">2</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Przedmiotem oceny będzie jeden zestaw </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">tj. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">: łóżko rehabilitacyjno – pielęgnacyjne </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">typu szpitalnego,< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> szafka przyłóżkowa i materac </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">(</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">zgodnie </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">z </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">wymaganiami< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> opis</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">anymi< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> po</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">niż< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">e</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">j)</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. </span></span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">2.</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">2</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Przedmiotem oceny będzie jeden zestaw </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">tj. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">: łóżko rehabilitacyjno – pielęgnacyjne </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">typu szpitalnego,< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> szafka przyłóżkowa i materac </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">(</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">zgodnie </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">z </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">wymaganiami< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> opis</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">anymi< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> po</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">niż< /span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">e</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">j)</span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. </span></span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify" ><u>Wymagania jakie mają spełniać zamawiane łóżka;</u></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify" ><u>Wymagania jakie mają spełniać zamawiane łóżka;</u></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- w obudowie drewnianej lub z materiałów drewnopochodnych, fabrycznie nowe,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- w obudowie drewnianej lub z materiałów drewnopochodnych, fabrycznie nowe,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- powierzchnia łóżka łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- powierzchnia łóżka łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- szerokość całkowita - wymiar zewnętrzny 970mm,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- szerokość całkowita - wymiar zewnętrzny 970mm,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- elektryczna regulacja wysokości leża,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- elektryczna regulacja wysokości leża,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- łóżko na kółkach z możliwością zahamowania dźwignią nożną,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- łóżko na kółkach z możliwością zahamowania dźwignią nożną,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- leże dwusegmentowe (lub więcej),</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- leże dwusegmentowe (lub więcej),</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- barierki zabezpieczające boki łóżka na całej długości w komplecie,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- barierki zabezpieczające boki łóżka na całej długości w komplecie,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- siłowniki nie widoczne na zewnątrz,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- siłowniki nie widoczne na zewnątrz,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- maksymalne obciążenie nie mniej niż 180 kg,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- maksymalne obciążenie nie mniej niż 180 kg,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- materac gąbkowy gofrowany lub piankowy gofrowany, w nieprzemakalnym pokrowcu, łatwym do mycia i dezynfekcji, grubość materaca nie mniej niż 12cm, szerokość stosowna do szerokości leża łóżka,</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- materac gąbkowy gofrowany lub piankowy gofrowany, w nieprzemakalnym pokrowcu, łatwym do mycia i dezynfekcji, grubość materaca nie mniej niż 12cm, szerokość stosowna do szerokości leża łóżka,</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- zapotrzebowanie 29 szt. łóżek w jednym kolorze.</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- zapotrzebowanie 29 szt. łóżek w jednym kolorze.</p>
Bez zmian: <p lang="zxx"><u> 2.3.Wymagania dla szafek przyłóżkowych:</u></p>Bez zmian: <p lang="zxx"><u> 2.3.Wymagania dla szafek przyłóżkowych:</u></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- szafka przyłóżkowa z rozkładanym stolikiem, bez regulacji wysokości na 4 kółkach, niebrudzących powierzchni, w tym 2 kółka z hamulcami, drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, powierzchnia łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, szafka wyposażona w szufladę.</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">- szafka przyłóżkowa z rozkładanym stolikiem, bez regulacji wysokości na 4 kółkach, niebrudzących powierzchni, w tym 2 kółka z hamulcami, drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, powierzchnia łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, szafka wyposażona w szufladę.</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">2.4. Zapotrzebowanie łączne: 29 szt. szafek przyłóżkowych w jednym kolorze, obudowa drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, kolor w komplecie z łóżkami.</p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify">2.4. Zapotrzebowanie łączne: 29 szt. szafek przyłóżkowych w jednym kolorze, obudowa drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, kolor w komplecie z łóżkami.</p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.5. Zamawiane produkty mają spełniać wymagania norm ,,CE" dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia Unii Europejskiej, Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG.</span> </span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.5. Zamawiane produkty mają spełniać wymagania norm ,,CE" dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia Unii Europejskiej, Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG.</span> </span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych łóżek.</span> </span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych łóżek.</span> </span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.7. Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata.</span>< /span></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">2.7. Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata.</span>< /span></span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>III.&nbsp; Termin realizacji zamówienia</b><b>: </b><b>do 0</b><b>2</b> <b>.12.</b><b> 201</b><b>9< /b><b>r.</b></span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>III.  Termin realizacji zamówienia</b><b>: </b><b>do 0</b><b>2</b> <b>.12.</b><b> 201</b><b>9< /b><b>r.</b></span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>IV. Miejsce i termin&nbsp; złożenia oferty:</b> Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: <b>14.1</b><b> 1</b><b>.201< /b><b>9</b>< b>r</b><u><b> do godz: </b></u><u><b> 10:00</b></u><u><b> </b></u>w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk&nbsp;. Na kopercie należy umieścić napis: ,,<b>Zapytanie ofertowe na </b><b>dostawę </b><b>2</b><b>9</b><b> sztuk</b><b> </b><span style="font-size: medium;"><b> łóżek rehabilitacyjno- pielęgnacyjnych </b></span><span style="font-size: medium;"><b>typu szpitalnego,< /b></span><span style="font-size: medium;"><b> do opieki długoterminowej, </b></span><span style="font-size: medium;"><b>wraz z szafkami przyłóżkowymi< /b></span><span style="font-size: medium;"><b> dla </b></span><span style="font-size: medium;"><b>potrzeb< /b></span><span style="font-size: medium;"><b> Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku< /b></span><b>” Nie otwierać przed: </b><b>14.1</ b><b>1</b><b> .</b><b>201< /b><b>9</b><b>r. przed godz. </b><b>10:15.< /b></span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>IV. Miejsce i termin  złożenia oferty:</b> Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: <b>14.1</b><b> 1</b><b>.201< /b><b>9</b>< b>r</b><u><b> do godz: </b></u><u><b> 10:00</b></u><u><b> </b></u>w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk . Na kopercie należy umieścić napis: ,,<b>Zapytanie ofertowe na </b><b>dostawę </b><b>2</b><b>9</b><b> sztuk</b><b> </b><span style="font-size: medium;"><b> łóżek rehabilitacyjno- pielęgnacyjnych </b></span><span style="font-size: medium;"><b>typu szpitalnego,< /b></span><span style="font-size: medium;"><b> do opieki długoterminowej, </b></span><span style="font-size: medium;"><b>wraz z szafkami przyłóżkowymi< /b></span><span style="font-size: medium;"><b> dla </b></span><span style="font-size: medium;"><b>potrzeb< /b></span><span style="font-size: medium;"><b> Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku< /b></span><b>” Nie otwierać przed: </b><b>14.1</ b><b>1</b><b> .</b><b>201< /b><b>9</b><b>r. przed godz. </b><b>10:15.< /b></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić pieczątkę Wykonawcy. Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu:<b> </b><b>14.1</ b><b>1</b><b> .</b><b>201< /b><b>9</b><b>r. </b><b>o</b><b> godz: </b><b>10:15 </b><b>w pokoju nr 3.</b></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić pieczątkę Wykonawcy. Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu:<b> </b><b>14.1</ b><b>1</b><b> .</b><b>201< /b><b>9</b><b>r. </b><b>o</b><b> godz: </b><b>10:15 </b><b>w pokoju nr 3.</b></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.</span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle Wykonawcom informację o wynikach wyboru wiadomością e-mail.</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle Wykonawcom informację o wynikach wyboru wiadomością e-mail.</span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>V. Kryterium oceny ofert:</b> cena – 100 %.</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>V. Kryterium oceny ofert:</b> cena – 100 %.</span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>VI. Termin związania ofertą</b>: 30 dni.</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>VI. Termin związania ofertą</b>: 30 dni.</span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>VII. Osoba do kontaktów ze strony </b><b>zamawiającego</b>: p. Lidia Szymanik – kierownik Działu Usług Bytowych i Opiekuńczo - Wspomagających , e-mail: l.szymanik@dpsbranszczyk.pl</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>VII. Osoba do kontaktów ze strony </b><b>zamawiającego</b>: p. Lidia Szymanik – kierownik Działu Usług Bytowych i Opiekuńczo - Wspomagających , e-mail: l.szymanik@dpsbranszczyk.pl</span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>VIII. Sposób obliczenia ceny: </b>Cena podana w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty&nbsp; związane z realizacją &nbsp;przedmiotu zamówienia. Podana w formularzu&nbsp; cenowym - cena&nbsp; brutto, jest ceną, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .Przedstawiona cena brutto powinna zawierać cenę netto powiększoną o podatek VAT.&nbsp; Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. </span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>VIII. Sposób obliczenia ceny: </b>Cena podana w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty  związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. Podana w formularzu  cenowym - cena  brutto, jest ceną, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .Przedstawiona cena brutto powinna zawierać cenę netto powiększoną o podatek VAT.  Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. </span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>IX. Termin płatności</ b></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> : </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">do </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">7</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> dni od dnia otrzymania </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">prawidłowo wystawionej faktury VAT.</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>IX. Termin płatności</ b></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> : </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">do </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">7</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> dni od dnia otrzymania </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">prawidłowo wystawionej faktury VAT.</span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>X. </b></span><span style="font-size: medium;"><b>Informacje dotyczące RODO*. </b></span>W związku z przepisami zawartymi w art. 13 RODO, na zamawiającym jako administratorze danych osobowych - zawartych w zebranych ofertach, czy propozycjach cenowych, ciąży obowiązek informacyjny względem osób, których dane pozyskuje i przetwarza, w trakcie prowadzonego postępowania. W załączniku nr 4 zawarto klauzulę informacyjną wynikającą z zapisów RODO, dotyczącą Wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).</span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>X. </b></span><span style="font-size: medium;"><b>Informacje dotyczące RODO*. </b></span>W związku z przepisami zawartymi w art. 13 RODO, na zamawiającym jako administratorze danych osobowych - zawartych w zebranych ofertach, czy propozycjach cenowych, ciąży obowiązek informacyjny względem osób, których dane pozyskuje i przetwarza, w trakcie prowadzonego postępowania. W załączniku nr 4 zawarto klauzulę informacyjną wynikającą z zapisów RODO, dotyczącą Wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).</span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>XI.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.</b></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>XI.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.</b></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><u>Załączniki do zapytania ofertowego:</ u></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><u>Załączniki do zapytania ofertowego:</ u></span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"></p> 
Bez zmian: <ol>Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Druk oferty - załącznik nr 1</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Druk oferty - załącznik nr 1</span></li>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Formularz cenowy - załącznik nr 2</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Formularz cenowy - załącznik nr 2</span></li>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wzór umowy - załącznik nr 3</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wzór umowy - załącznik nr 3</span></li>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Klauzula informacyjna RODO(do wiadomości) - załącznik nr4</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Klauzula informacyjna RODO(do wiadomości) - załącznik nr4</span></li>
Bez zmian: </ol>Bez zmian: </ol>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"></p> 
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><u>Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:</u></span></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><u>Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:</u></span></p>
Bez zmian: <ol>Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wypełniony druk oferty załącznik nr 1</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wypełniony druk oferty załącznik nr 1</span></li>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2</span></li>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Parafowany wzór umowy załącznik nr 3</span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Parafowany wzór umowy załącznik nr 3</span></li>
Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wypis z <span style="font-size: medium;"> aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert. </span></span></li>Bez zmian: <li lang="zxx"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Wypis z <span style="font-size: medium;"> aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert. </span></span></li>
Bez zmian: </ol>Bez zmian: </ol>
Skasowano: <p lang="zxx" align="left">&nbsp; <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Opracowanie: mgr Bożena Gałązka</span> </span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="left">  <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;">Opracowanie: mgr Bożena Gałązka</span> </span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="left">&nbsp;<span style="font-family: Times New Roman, serif;">Zatwierdził : </span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="left"> <span style="font-family: Times New Roman, serif;">Zatwierdził : </span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Dyrektor< /span></span> </span><span style="color: #000000;"> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Domu Pomocy Społecznej w BrańszczykuBez zmian: <p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Dyrektor< /span></span> </span><span style="color: #000000;"> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Skasowano: </span></span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">mgr Jan Mroczkowski</ span></span></span> Dodano: </span></span> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">mgr Jan Mroczkowski</ span></span></span></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><sup><span style="font-size: medium;">*</span> </sup></span> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).</span></span></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><sup><span style="font-size: medium;">*</span> </sup></span> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).</span></span></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify" ><strong>Dokumenty w formacie PDF</strong></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify" ><strong>Dokumenty w formacie PDF</strong></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawę-fabrycznie- nowych-łóżek-szpitalno- rehabilitacyjnych-do-DPS- Brańszczyk-w- 2019r-2..pdf">Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno - rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik PDF, 115KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawę-fabrycznie- nowych-łóżek-szpitalno- rehabilitacyjnych-do-DPS- Brańszczyk-w- 2019r-2..pdf">Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno - rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik PDF, 115KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-Wykonawcy.pdf" >Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (plik PDF, 74KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-Wykonawcy.pdf" >Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (plik PDF, 74KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-Formularz-cenowy.pdf" >Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (plik PDF, 65KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-Formularz-cenowy.pdf" >Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (plik PDF, 65KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy.pdf">Załącznik nr 3 - Projekt umowy (plik PDF, 80KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy.pdf">Załącznik nr 3 - Projekt umowy (plik PDF, 80KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klauzula- dot.-RODO.pdf" >Załącznik nr 4 - Klauzula dot. RODO (plik PDF, 79KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klauzula- dot.-RODO.pdf" >Załącznik nr 4 - Klauzula dot. RODO (plik PDF, 79KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"></p> 
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify" ><strong>Dokumenty w formacie DOC</strong></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify" ><strong>Dokumenty w formacie DOC</strong></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawę-fabrycznie- nowych-łóżek-szpitalno- rehabilitacyjnych-do-DPS- Brańszczyk-w- 2019r..doc">Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno - rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik DOC, 21KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawę-fabrycznie- nowych-łóżek-szpitalno- rehabilitacyjnych-do-DPS- Brańszczyk-w- 2019r..doc">Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno - rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik DOC, 21KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-Wykonawcy.doc" >Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (plik DOC, 21KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-Wykonawcy.doc" >Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (plik DOC, 21KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-Formularz-cenowy.doc" >Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - (plik DOC, 18KB </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-Formularz-cenowy.doc" >Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - (plik DOC, 18KB </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy.doc">Załącznik nr 3 - Projekt umowy (plik DOC, 26KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy.doc">Załącznik nr 3 - Projekt umowy (plik DOC, 26KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klauzula- dot.-RODO.doc" >Załącznik nr 4 - Klauzula dot. RODO (plik DOC, 23KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16"></a></p> Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klauzula- dot.-RODO.doc" >Załącznik nr 4 - Klauzula dot. RODO (plik DOC, 23KB) </a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/docx_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ docx_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"></p>Dodano: <hr />
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"></p> 
Skasowano: <p lang="zxx" align="justify"></p> 
 Dodano: <p lang="zxx" align="justify"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Protokół- z-otwarcia-ofert- na-dostawę- łóżek-rehabilitacyjno- pielęgnacyjnych- wraz-z-szafkami- przyłóżkowymi.pdf">Protokół z otwarcia ofert na dostawę łóżek rehabilitacyjno - pielęgnacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi (Plik PDF, 67KB)</a> <a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/pdf_ico.png"><img class="alignnone size-full wp-image-230" src="http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ pdf_ico.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"></p>Bez zmian: <p lang="zxx" align="justify"></p>

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.