Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno – rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r.

Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2019 Brańszczyk, dnia:05.11.2019r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel/fax(29) 742-14-14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku p. Jana Mroczkowskiego, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. tel/fax(29) 742-14-14

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawę: 29 sztuk (zestawów) łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych typu szpitalnego – fabrycznie nowych, do opieki długoterminowej wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004

( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 29 sztuk (zestawów) łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych typu szpitalnego – fabrycznie nowych, do opieki długoterminowej wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Na powyższe zamówienie składa się :

2.1.) dostwa 29 szt łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych typu szpitalnego z materacami i szafkami przyłóżkowymi z rozkładanym stolikiem bez regulacji wysokości wraz z zestawem dodatkowych akcesoriów.

2.2. Przedmiotem oceny będzie jeden zestaw tj. : łóżko rehabilitacyjno – pielęgnacyjne typu szpitalnego, szafka przyłóżkowa i materac (zgodnie wymaganiami opisanymi poniżej).

Wymagania jakie mają spełniać zamawiane łóżka;

– w obudowie drewnianej lub z materiałów drewnopochodnych, fabrycznie nowe,

– powierzchnia łóżka łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,

– szerokość całkowita – wymiar zewnętrzny 970mm,

– elektryczna regulacja wysokości leża,

– łóżko na kółkach z możliwością zahamowania dźwignią nożną,

– leże dwusegmentowe (lub więcej),

– barierki zabezpieczające boki łóżka na całej długości w komplecie,

– siłowniki nie widoczne na zewnątrz,

– maksymalne obciążenie nie mniej niż 180 kg,

– materac gąbkowy gofrowany lub piankowy gofrowany, w nieprzemakalnym pokrowcu, łatwym do mycia i dezynfekcji, grubość materaca nie mniej niż 12cm, szerokość stosowna do szerokości leża łóżka,

– zapotrzebowanie 29 szt. łóżek w jednym kolorze.

2.3.Wymagania dla szafek przyłóżkowych:

– szafka przyłóżkowa z rozkładanym stolikiem, bez regulacji wysokości na 4 kółkach, niebrudzących powierzchni, w tym 2 kółka z hamulcami, drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, powierzchnia łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, szafka wyposażona w szufladę.

2.4. Zapotrzebowanie łączne: 29 szt. szafek przyłóżkowych w jednym kolorze, obudowa drewniana lub z materiałów drewnopochodnych, kolor w komplecie z łóżkami.

2.5. Zamawiane produkty mają spełniać wymagania norm ,,CE” dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia Unii Europejskiej, Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG.

2.6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych łóżek.

2.7. Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata.

III.  Termin realizacji zamówienia: do 02.12.2019r.

IV. Miejsce i termin  złożenia oferty: Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 14.11.2019r do godz: 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk . Na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę 29 sztuk łóżek rehabilitacyjno- pielęgnacyjnych typu szpitalnego, do opieki długoterminowej, wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” Nie otwierać przed: 14.11.2019r. przed godz. 10:15.

W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić pieczątkę Wykonawcy. Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu: 14.11.2019r. o godz: 10:15 w pokoju nr 3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle Wykonawcom informację o wynikach wyboru wiadomością e-mail.

V. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

VI. Termin związania ofertą: 30 dni.

VII. Osoba do kontaktów ze strony zamawiającego: p. Lidia Szymanik – kierownik Działu Usług Bytowych i Opiekuńczo – Wspomagających , e-mail: l.szymanik@dpsbranszczyk.pl

VIII. Sposób obliczenia ceny: Cena podana w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty  związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. Podana w formularzu  cenowym – cena  brutto, jest ceną, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .Przedstawiona cena brutto powinna zawierać cenę netto powiększoną o podatek VAT.  Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Termin płatności : do 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

X. Informacje dotyczące RODO*. W związku z przepisami zawartymi w art. 13 RODO, na zamawiającym jako administratorze danych osobowych – zawartych w zebranych ofertach, czy propozycjach cenowych, ciąży obowiązek informacyjny względem osób, których dane pozyskuje i przetwarza, w trakcie prowadzonego postępowania. W załączniku nr 4 zawarto klauzulę informacyjną wynikającą z zapisów RODO, dotyczącą Wykonawców uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ( do wiadomości).

XI.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Druk oferty – załącznik nr 1
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3
  4. Klauzula informacyjna RODO(do wiadomości) – załącznik nr4

Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:

  1. Wypełniony druk oferty załącznik nr 1
  2. Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2
  3. Parafowany wzór umowy załącznik nr 3
  4. Wypis z  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert.

  Opracowanie: mgr Bożena Gałązka

 Zatwierdził :

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
mgr Jan Mroczkowski

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty w formacie PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno – rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik PDF, 115KB)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (plik PDF, 74KB)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (plik PDF, 65KB)

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (plik PDF, 80KB)

Załącznik nr 4 – Klauzula dot. RODO (plik PDF, 79KB)

Dokumenty w formacie DOC

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalno – rehabilitacyjnych do DPS Brańszczyk w 2019r. (plik DOC, 21KB)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (plik DOC, 21KB)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – (plik DOC, 18KB

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (plik DOC, 26KB)

Załącznik nr 4 – Klauzula dot. RODO (plik DOC, 23KB)


Protokół z otwarcia ofert na dostawę łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi (Plik PDF, 67KB)