Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych

Identyfikator postępowania: ocds-148610-993d3105-97ae-11eb-86b1-a64936a8669f2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029019/01

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/443769